Minilæsser

KUBOTA RT100-2 MINILÆSSER

KUBOTA RT150-2 MINILÆSSER

KUBOTA RT160-2 MINILÆSSER, 1.525 KG

KUBOTA RT210-2 MINILÆSSER

BATTERIDREVET KUBOTA RT210-2E MINILÆSSER 2,2 T

KUBOTA RT270-2 MINILÆSSER

KUBOTA RT220-2 MINILÆSSER

BATTERIDREVET KUBOTA RT220-2E MINILÆSSER 2,2 T

KUBOTA RT250-2 MINILÆSSER

KUBOTA RT260-2 MINILÆSSER

KUBOTA RT280-2 MINILÆSSER

KUBOTA R070 MINILÆSSER 4,5 T

KUBOTA R090 MINILÆSSER 5 TON